Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Druga Pracownia Fizyczna (2.PF)

Ćwiczenia laboratoryjne

 1. Rentgenograficzne badanie struktury kryształów i proszków
 2. Własności promieniowania rentgenowskiego
 3. Zjawisko pompowania optycznego
 4. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego metodą optyczną
 5. Anemometria laserowa (dopplerowska)
 6. Pomiar polaryzacji fotoluminescencji roztworów barwników organicznych
 7. Pomiar długości stojącej fali ultradźwiękowej w cieczy
 8. Badanie własności promieniowania laserowego lasera He-Ne
 9. Badanie widm absorpcji roztworów barwników
 10. Skręcenie magnetyczne płaszczyzny polaryzacji światła. Wyznaczanie stałej Verdeta
 11. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji metodą optyczną
 12. Zjawisko interferencji i dyfrakcji
 13. Interferometr Fabry’ego-Perota
 14. Badanie struktury nadsubtelnej linii atomowych. Zjawisko Zeemana
 15. Podwójny spektrograf siatkowy. Badanie struktury widm atomowych. Wyznaczanie defektu kwantowego
 16. Zjawisko piroelektryczne
 17. Wyznaczanie charakterystyk fotodetektorów
 18. Wyznaczanie stosunku e/kB i przerwy energetycznej w półprzewodnikach
 19. Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR)
 20. Doświadczenie Rutherforda
 21. Reakcje jądrowe (n, γ)
 22. Badanie absorpcji promieniowania γ
 23. Korelacje kątowe promieniowania γ
 24. Efekt Comptona
 25. Wyznaczanie prędkości fazowej i grupowej oraz związków dyspersyjnych dla sprzężonych układów drgających
 26. Efekt Halla
 27. Doświadczenie Francka-Hertza
 28. Zjawisko Ramsauera-Townsenda
 29. Elektroluminescencja
 30. Transformacje optyczne
 31. Badanie własności fal elektromagnetycznych mikrofalowego obszaru widmowego
 32. Przestrajany impulsowy laser barwnikowy. Wyznaczanie średniego czasu gaśnięcia fotoluminescencji
 33. Dyfrakcja elektronów na sieci krystalicznej
 34. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Prawo Stefana-Boltzmanna
 35. Badanie ogniwa fotowoltaicznego

Materiały pomocnicze


Informacje organizacyjne

Kontakt w sprawach 2. Pracowni Fizycznej

Kierownik:
dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK
Pracownik naukowo-techniczny:
mgr inż. Krzysztof Wejer