Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Stopnie i tytuły naukowe

1. HABILITACJE (przepisy obowiązujące)

Procedura postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (111 KB)

Dobre praktyki – strona Rady Doskonałości Naukowej

Zasady przygotowania recenzji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (wg Rady Doskonałości Naukowej) (95 KB)

Uchwała nr 161/2019 Senatu UMK z 17 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę Nr 88 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała nr 31/2019 Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich i osiągnięć stanowiących podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 88 Senatu UMK z 25 czerwca 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – obowiązuje dla przewodów doktorskich wszczętych na zasadach starej ustawy

 

2. DOKTORATY (przepisy obowiązujące):

Uchwała nr 53/2020 Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany “Regulaminu i zasad działania Komisji Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki fizyczne i niebędących uczestnikami szkół doktorskich” zawierającego formę i zakres weryfikacji w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego oraz weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i posiadały status doktoranta w dniu 1 października 2019 r. oraz dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym (7,74 MB) dokumenty do wypełnienia w wersji edytowalnej (41 KB)

Uchwała  nr 37/2020 Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego oraz weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (4,92 MB)

Uchwała nr 162/2019 Senatu UMK z 17 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę Nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała nr 31/2019 Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich i osiągnięć stanowiących podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 89 Senatu UMK z 25 czerwca 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

3. PROCEDURY:

1. Procedura wszczęcia i przebiegu postępowania w sprawie stopnia doktora w Instytucie Fizyki UMK opracowana na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i posiadały status doktoranta w dniu 1 października 2019 r.

2. Procedura wszczęcia i przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Instytucie Fizyki UMK opracowana na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (128 KB)

3. Procedura wszczęcia i przebiegu przewodu doktorskiego w Instytucie Fizyki UMK opracowana na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

4. Przepisy wspólne (obowiązujące):

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

5. Stare przepisy:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

Przewody doktorskie

Postępowania habilitacyjne

Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Nostryfikacja stopni naukowych