Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Obowiązujące przepisy:
 

Uchwała  nr 37/2020 Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego oraz weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (4,92 MB), dokumenty do wypełnienia w wersji edytowalnej (41 KB)

 

Uchwała nr 161/2019 Senatu UMK z 17 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę Nr 88 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Uchwała nr 162/2019 Senatu UMK z 17 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę Nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Uchwała nr 31/2019 Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich i osiągnięć stanowiących podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 89 Senatu UMK z 25 czerwca 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Uchwała nr 88 Senatu UMK z 25 czerwca 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Przewody doktorskie

Postępowania habilitacyjne

Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Nostryfikacja stopni naukowych