Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Nostryfikacja stopni naukowych

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacja dyplomu stopnia doktora lub doktora habilitowanego jest niezbędna na przykład w przypadku zatrudniania na stanowisku, gdzie wymagane są te stopnie.  Procedura nostryfikacji opisana jest szczegółowo na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych).

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nostryfikacją stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne zajmuje się Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne. Zainteresowane osoby składają wniosek o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym do Przewodniczącego Rady. Do wniosku (ORYGINAŁ) należy dołączyć:

 • w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora (podmiot nostryfikujący może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski poniższych dokumentów):
  – dyplom (nie promesę) potwierdzający nadanie tego stopnia (z klauzulą apostille lub z legalizacji),
  – dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot nostryfikujący może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; podmiot nostryfikacyjny może tez skierować dokumenty do recenzji),
  – dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca,
 • w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego (podmiot nostryfikujący może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski poniższych dokumentów):
  – dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia (z klauzulą apostille lub z legalizacji),
  – dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot nostryfikujący może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski, sporządzonego
  i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego
  przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; podmiot nostryfikacyjny może tez skierować dokumenty do recenzji),
  – dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca.

Powyższe dokumenty muszą być złożone w oryginale lub postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot nostryfikujący.

Ponadto należy złożyć:

 • oświadczenie wnioskodawcy zawierające informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej  oraz informację o miejscu i dacie urodzenia,
 • cv naukowe (zawierające spis publikacji i inne osiągnięcia związane z doktoratem).

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku podmiot nostryfikujący wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W celu sprawdzenia jak zagraniczne dyplomy są uznawane w Polsce, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej udostępniła KWALIFIKATOR (https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator). KWALIFIKATOR  to aplikacja, która umożliwia automatyczne sprawdzenie ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopniach naukowych uzyskanych za granicą. Pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz dowiedzieć się w jaki sposób dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Wskazuje także konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu.

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U. 2018 poz. 1877)

Zarządzenie nr 176 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki