Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Procedura zatrudnienia na WFAiIS wymagająca konkursu

 1. Podanie do Rektora o zgodę na ogłoszenie konkursu ze wskazaniem stanowiska i źródła finansowania zatrudnienia. Podanie wysyłane jest drogą służbową.
 2. Zgoda JM Rektora.
 3. Przygotowanie warunków konkursu (w wersji polskiej i angielskiej; należy je przesłać do kierownika dziekanatu) – wymagania co do kandydatów (określone również przez warunki grantu) i składanych dokumentów. Dział Spraw Pracowniczych wymaga:
  • podanie ( do JM Rektora prof. dr hab. A. Tretyna)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • życiorys zawodowy
  • odpisy dyplomów (ukończenia studiów wyższych, doktorskiego, habilitacyjnego – w zależności od stanowiska),
  • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy – w przypadku wygrania konkursu
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182))
 4. Ogłoszenie (przez Dziekana) konkursu na stronach UMK, MNiSW, Euraxess oraz innych miejscach określonych przez projekt lub instytucję finansującą (tutaj o poprawność procedury ogłoszenia, terminy, miejsce i warunki musi zadbać kierownik projektu).
 5. Zwołanie przez Dziekana (w przypadku konkursów na zatrudnienia z grantów w  porozumieniu z kierownikiem grantu) komisji konkursowej , która rozstrzyga konkurs i przedstawia rekomendacje komisji ds. nauczycieli.
 6. Sprawa zatrudnienia po konkursie jest rozpatrywana przez komisję ds. nauczycieli, a następnie opinie wydaje Rada Jednostki i Rada Wydziału.
 7. Przygotowanie (dziekanat i kierownik projektu) wniosku o zatrudnienie kandydata i przekazanie go do Działu Spraw Pracowniczych. Przed zatrudnieniem kandydat OBLIGATORYJNIE odbywa szkolenie BHP i przechodzi badania lekarskie.
 8. Podpisanie umowy przygotowanej przez Dział Spraw Pracowniczych.

 

Proszę dokładnie zapoznać się z regulaminem zatrudniania obowiązującym w grancie. Każda instytucja finansująca (MNiSW, NCN, NCBiR, FNP, itp.) posiada własne przepisy w tym zakresie. Stosujemy je równocześnie z procedurą opisaną powyżej.