Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Krok po kroku

Droga służbowa

Pojęcie “droga służbowa” oznacza, że dokument powinien zostać podpisany przez kierownika katedry, dyrektora IF, a następnie przez dziekana. Dopiero wtedy może zostać wysłany do rektoratu. W przypadku doktoranta dokument powinien mieć również podpis promotora (opiekuna naukowego) i kierownika studiów doktoranckich lub kierownika Szkoły Doktorskiej.

Delegacje krajowe

W przypadku wyjazdu w delegację krajową pracownik nie musi składać osobnego pisma. Już samo wypisanie delegacji (w sekretariacie) i podpisanie jej przez dziekana jest zgodą na wyjazd krajowy. Delegację rozlicza się w terminie dwóch tygodni od zakończenia podróży służbowej. Należy do niej załączyć wszystkie dokumenty finansowe potwierdzające jej odbycie (bilety kolejowe, autobusowe, fakturę za nocleg) i opłacone przez pracownika i wystawione na pracownika. W przypadku faktur opłaconych przelewem lub kartą kredytową dodatkowo należy załączyć potwierdzenie z rachunku bankowego. Delegacja powinna mieć również stwierdzenie pobytu służbowego (pieczątka i podpis instytucji zapraszającej).

Wyjazdy zagraniczne

Procedura wyjazdu zagranicznego pracowników opisana jest pod linkiem: https://www.umk.pl/wspolpraca/wyjazdy/procedura/. Standardowy wniosek o wyjazd można przygotować przy użyciu generatora.

Zaproszenie gościa zagranicznego

Procedura związana z zaproszeniem gościa zagranicznego opisana jest tutaj: http://www.umk.pl/pracownicy/dwz/przyjazdy/

Publikacje

Każda publikacja pracownika (studenta, doktoranta) musi być od razu wpisana bo bazy eGPS oraz przekazana do Biblioteki Głównej w wersji elektronicznej na adres bibliometria@umk.pl).

Wnioski o granty

Każdy wniosek o grant przed wysłaniem do rektoratu powinien zostać zarejestrowany w sekretariacie, podpisany przez dyrektora IF, a następnie przez dziekana.

Google Scholar – instrukcja (917 KB)

Researcher ID – instrukcja (58 KB)

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego (wymagające konkursu)

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Wydziałowe konto internetowe, wpis do bazy eGPS

  1. Założenie konta: konta internetowe zakłada na podstawie złożonego wniosku Uczelniane Centrum Informatyczne (https://www.uci.umk.pl/index.php/Zak%C5%82adanie_konta).
  2. Dopisanie do bazy egps: dopisaniem do bazy egps zajmuje się sekretariat IF (dane: imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy, wielkość etatu, zakład, zespół do którego należy pracownik, informacja o statusie doktoranta, nr telefonu, nr pokoju, adres strony www, informacja o konsultacjach, informacja o doświadczalnym/teoretycznym charakterze prowadzonych badań naukowych, data urodzenia, data pierwszego zatrudnienia na UMK, data uzyskania stopnia doktora, zajmowane stanowisko i funkcje). Wpisanie do bazy egps spowoduje wyświetlenie pracownika na liście pracowników na stronie www oraz da możliwość wpisywania wszystkich osiągnięć pracy naukowej (https://www.ifiz.umk.pl/dla-pracownikow/egps/).Wszelkie zmiany którejkolwiek z danych zapisanych w bazie egps powinny zostać jak najszybciej przesłane do sekretariatu na adres: monikac@fizyka.umk.pl.

Baza eGPS

Obowiązkiem każdego pracownika i doktoranta dopisanego do bazy eGPS jest jej bieżąca aktualizacja. Wszystkie problemy związane z bazą lub zmiana danych osobowych powinny być zgłaszane mailowo (egps@fizyka.umk.pl).

Formalności przed zatrudnieniem

Oprócz złożenia podania o zatrudnienie wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami należy pamiętać o poniższych czynnościach:

1. Karta obiegowa – kartę obiegową wydaje Dział Spraw Pracowniczych. Przed zatrudnieniem należy zebrać niezbędne podpisy na karcie obiegowej, a następnie dostarczyć ją bezpośrednio do Działu Spraw Pracowniczych lub zrobić to poprzez sekretariat IF.

2. Badania lekarskie – przed zatrudnieniem dział administracyjny IF przygotowuje skierowanie na badania lekarskie. Otrzymane zaświadczenie należy złożyć w sekretariacie IF.

3. Szkolenie BHP – przed zatrudnieniem należy odbyć szkolenie wstępne w zakresie BHP (https://www.umk.pl/uczelnia/administracja/?name=Dzial-Szkolen-BHP).

Wnioskowanie i realizacja grantów NCN